Thuật ngữ Incoterms

ĐIỀU KIỆN MUA BÁN QUỐC TẾ

INCOTERMS 2010

Năm 1936, phiên bản Incoterms đầu tiên ra đời, Incoterms 2010 là phiên bản mới nhất của Incoterms,

tại Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) ở Paris, Pháp và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011.

Phòng Thương Mại Quốc Tế tạo ra Incoterms như một tiêu chuẩn trên toàn thế giới sẽ được sử dụng trong hợp

đồng mua bán để thể hiện quyền và nghĩa vụ của người mua và người bán hàng – đặc biệt, liên quan đến việc

giao hàng. Điều kiện giao hàng của Incoterms 2010 bao gồm 11 điều kiện:

1. EXW – Ex Works (Giao hàng tại xưởng)

2. FCA – Free Carrier (Giao hàng cho nhà chuyên chở)

3. CPT – Carriage Paid To (Cước phí trả tới)

4. CIP – Carriage and Insurance Paid To (Cước phí và bảo hiểm trả tới)

5. DAT – Delivered at Terminal (Giao hàng tại bến)

6. DAP – Delivered at Place (Giao hàng tại nơi đến)

7. DDP – Delivered Duty Paid (Giao hàng đã thông quan nhập khẩu)

8. FAS – Free Alongside Ship (Giao hàng dọc mạn tàu)

9. FOB – Free on Board (Giao hàng trên tàu)

10. CFR – Cost and Freight (Tiền hàng và cước phí)

11. CIF – Cost, Insurance and Freight (Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)

Chúng tôi đã cung cấp các định nghĩa cho hai loại của Incoterms, bất kỳ phương tiện vận chuyển và chỉ có

đường biển, cùng với một biểu đồ dưới đây:

___________________________________________________________________________

________________

A. ĐIỀU KIỆN CHO BẤT CỨ PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

1. EXW – Ex Works (Giao hàng tại xưởng)

Người mua sẽ chịu toàn bộ phí tổn và rủi ro trong việc đưa hàng từ đầu người bán đến điểm cuối cùng. Người

bán có trách nhiệm đặt hàng dưới quyền định đoạt của người mua tại nơi giao hàng (xưởng, nhà máy, nhà kho).

Điều khoản này thể hiện trách nhiệm tối thiểu của người bán. Điều khoản này được dùng cho tất cả các hình

thức vận chuyển.

2. FCA – Free Carrier (Giao hàng cho nhà chuyên chở)

Người bán có nghĩa vụ giao hàng, làm thủ tục xuất khẩu cho đến tận khi giao cho nhà chuyên chở được chỉ định

bới người mua tại điểm hoặc địa điểm đã được chỉ định. Nếu người mua không chỉ rõ địa điểm giao hàng chính

xác, người bán sẽ chọn trong những điểm hoặc địa điểm nơi mà nhà chuyên chở sẽ nhận hàng. Khi người bán

được yêu cầu hỗ trợ tìm và ký hợp đồng với nhà chuyên chở, trách nhiệm rủi ro và phí tổn ngươi mua sẽ phải

gánh chịu. Điều khoản này được dùng cho tất cả các hình thức vận chuyển.

3. CPT – Carriage Paid To (Cước phí trả tới)

Người bán trả cước vận chuyển đến đích. Rủi ro về hư hỏng và mất mát hàng hóa sau khi hàng đã được giao cho

người chuyên chở sẽ được chuyển từ người bán sang người mua. Điều khoản này người bán có trách nhiệm làm

thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này cũng được dùng cho tất cả các hình thức chuyên chở.

4. CIP – Carriage and Insurance Paid To (Cước phí và bảo hiểm trả tới)

Người bán có nghĩa vụ giống như điều kiện CPT nhưng có thêm trách nhiệm mua bảo hiểm cho những rủi ro về

hư hại, tổn thất hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Người bán có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu, tuy

nhiên chỉ có trách nhiệm mua bảo hiểm ở mức thấp nhất. Điều khoản này cho phép sử dụng với tất cả các loại

hình chuyên chở.

5. DAT – Delivered at Terminal (Giao hàng tại bến)

Là điều kiện mới bổ sung trong Incoterms 2010. Điều kiện này có thể được sử dụng cho tất cả các loại hình

chuyên chở.

Người bán chỉ được coi là đã giao hàng khi hàng hóa được dỡ từ phương tiện vận tải xuống bến, cảng hoặc địa

điểm đích được chỉ định và đặt dưới sự định đoạt của người mua. “Bến” bao gồm cả cầu tàu, nhà kho, bãi

container hay đường bộ, đường sắt hay nhà ga sân bay. Hai bên thỏa thuận về bến giao và nếu có thể ghi rõ địa

điểm trong bến nơi là thời điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa từ người bán sang người mua. Nếu như người

bán chịu các chi phí vận chuyển từ bến đến một địa điểm khác thì các điều khoản DAP hay DDP sẽ được áp

dụng.

Trách nhiệm

 Người bán có nghĩa vụ đặt hàng đến nơi được ghi trong hợp đồng.

 Người bán có nghĩa vụ đảm bảo rằng hợp đồng chuyên chở của họ là cho hợp hợp đồng mua bán hàng

hóa

 Người bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu

 Người mua có nghĩa vụ làm các thủ tục nhập khẩu, thủ tục hải quan và nộp thuế

 Nếu hai bên thỏa thuận rằng người bán chịu các phí tổn và rủi ro từ bến đích đến một địa điểm khác thì

sẽ áp dụng điều khoản DAP

6. DAP – Delivered at Place (Giao hàng tại nơi đến)

Là điều kiện mới bổ sung trong Incoterms 2010. Điều kiện này có thể được sử dụng cho tất cả các loại hình

chuyên chở.

Người bán giao hàng khi hàng hóa đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đã đến

đích và sẵn sàng cho việc dỡ hàng xuống địa điểm đích. Các bên được khuyến cáo nên xác định càng rõ càng tốt

điểm giao hàng tại khu vực địa điểm đích, bởi vi đó chính là thời điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa từ người

bán sang người mua. Nếu người bán có nghĩa vụ làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế… điều khoản DDP sẽ được áp

dụng.

Trách nhiệm

 Người bán có nghĩa vụ và rủi ro giao hàng đến địa điểm thỏa thuận

 Người bán được yêu cầu ký hợp đồng vận chuyển thích hợp với hợp đồng mua bán hàng hóa

 Người bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu

 Các phí tổn dỡ hàng tại điểm đích, nếu không có thỏa thuận trước, người bán sẽ không phải gánh chịu

 Người mua có nghĩa vụ hỗ trợ cung cấp các giấy tờ cần thiết để làm hải quan và nộp thuế

7. DDP – Delivered Duty Paid (Giao hàng đã thông quan nhập khẩu)

Người bán có nghĩa vụ giao hàng đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu, bao gồm việc chịu hết các phí tổn

và rủi ro cho đến khi hàng đến đích, gồm cả các chi phí thuế và khai hải quan.  Điều khoản này không phân biệt

hình thức vận chuyển.

B. ĐIỀU KIỆN CHO PHƯƠNG THỨC HÀNG HẢI

8. FAS – Free Alongside Ship (Giao hàng dọc mạn tàu)

Người bán được cho là hoàn tất nghĩa vụ giao hàng khi hàng được đặt cạnh mạn tàu tại cảng giao hàng, từ thời

điểm này người mua sẽ chịu mọi phí tổn về rủi ro về hàng hóa. Người mua đồng thời có nghĩa vụ làm thủ tục

xuất khẩu. Điều khoản này chỉ sử dụng trong vận chuyển đường biển hoặc đường sông.

9. FOB – Free on Board (Giao hàng trên tàu)

Người mua chịu mọi phí tổn và rủi ro ngay sau khi hàng được giao qua lan can tàu tại cảng xuất khẩu. Người

bán đồng thời có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này chỉ áp dụng cho vận tải đường biển hoặc

đường sông.

10. CFR – Cost and Freight (Tiền hàng và cước phí)

Người bán chịu các phí tổn và trả cước vận chuyển đến cảng đích. Thời điểm chuyển giao rủi ro từ người bán

sang người mua là ngay sau khi hàng được giao qua lan can tàu tại cảng xuất. Người bán có nghĩa vụ làm các

thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này chỉ áp dụng cho vận chuyển đường biển và đường sông.

11. CIF – Cost, Insurance and Freight (Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)

Người bán có nghĩa vụ giống như điều khoản CFR tuy nhiên người bán có thêm nghĩa vụ mua bảo hiểm rủi ro về

hư hại và tổn thất hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.  Người bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu.

Điều khoản này chỉ áp dụng cho vận tải đường biển hoặc đường sông.

* Theo các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2010, việc phân chia trách nhiệm về vận tải được chia như

sau:

+ Nhóm 1: Quyền vận tải thuộc về người bán: CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP.

+ Nhóm 2: Quyền vận tải thuộc về người mua: EXW, FCA, FAS, FOB.

* Những lợi ích khi giành được quyền vận tải:

– Bên giành được quyền vận tải  có toàn quyền lựa chọn phương pháp chuyên chở, tuyến đường chuyên chở,

người chuyên chở có lợi nhất cho mình.

– Giành được quyền thuê tàu  có thể sử dụng lực lượng tàu buôn trong nước, do đó góp phần phát triển ngành

hàng hải trong nước.

– Giành được quyền thuê tàu có tác dụng góp phần tăng thu hoặc giảm chi ngoại tệ cho đất nước.

C. SƠ ĐỒ INCOTERMS

CHART